@

S{Vle
2004NR21Emn
2001/09/10{@2002/10/15{@2004/3/22{@
2005/3/21{@2006/3/20{@

fr[ĐN̎R肪mɏWAPŐVl߂`̈B

O @ O
K^ kC 666 34 @ |cgG m 1221 26
I 839 49 @ 618 26
R{ 568 28 @ 632 33
R^ Ya 115 06 @ r 649 77
ԗ䗺 377 18 @ ˓c˗Y JRA 956 61
|cgF 1126 35 @ JRA 1147 87
т RPI
R͒̂݁i܂ޏQjAnR͒n݂̂̐

@

y@R21@mXqz@S{Vlei_1400j
@
S{Vlei_1400j
ԍ n җ R ^C P
P Q CC T TR R{ 1:36:1 @ 2.7
Q U ^}mWPc V TR m |cgG 1:36:2 R/S 8.4
R S NVI^CK[ X TS iq` ˓c˗Y 1:36:5 P P/Q 18.2
S P R[I U TS kC K^ 1:36:6 P/Q 7.8
T W TCgq S TR ԗ䗺 1:36:7 P/Q 7.7
U R V[CAg V TR 1:37:0 P P/Q 14.6
V X }NXsbg U TS |cgF 1:37:0 ni 21.4
W V }i~ T TR I 1:37:1 P/Q 14.6
X T OhAV@ U TR Ya R^ 1:37:5 Q 6.9
10 PQ _XIuNC S TR 1:37:6 R/S 51.1
11 PP ^}GW[ 10 TS iq` 1:37:7 Nr 7.0
12 PO sNhS W TR r 1:38:4 R 22.5

ǂ